Naturais: Repaso Unidade 7


Nome:


1. De onde se obteñen os materiais de orixe mineral?2. Nomea 3 obxectos que se poidan fabricar coa madeira:3. Escribe 2 exemplos e un uso de rochas:4. Escribe 2 exemplos e un uso de minerais:5. Completa:

Os materiais son os que se obteñen da natureza. As son as substancias que serven para fabricar materiais artificias.